Здравје и безбедност

Заложбата на Макстил за континуирано подобрување на здравјето и безбедноста на нашите вработени е нашиот главен приоритет, што придонесува за остварување на компаниските цели.

Во Макстил, подобрувањето на безбедноста е од големо значење. Компанијата има воспоставен систем за управување со здравјето и безбедноста при работа, што служи како ефикасен пристап при управувањето и континуираното отстранување на опасностите и минимизирање на ризиците.

Компанијата има развиено работни процедури и упатства што задолжително содржат:
  • упатства за здравјето и безбедноста;
  • постапка во случај на инцидент при работа;
  • постапка во случај на пожар;
  • опасности што можат да се појават при употреба на опремата; опасности поврзани со користењето на изворите на енергија;
  • опасности што можат да се појават за време на производниот процес (хемиски и физички опасности);
  • опасности поврзани со психолошки и ментален напор;
  • опасности поврзани со организирање на работното место;
  • опасности од пожар;
  • дополнителни здравствени и безбедносни упатства;
  • постапка во случај при повреда на работа.

Главниот фокус на компанијата е секогаш во подобрувањето на безбедноста за сите вработени во компанијата. Од почетокот на 2019 година, Макстил воведе посебен проект за безбедност. Овој проект вклучува инвестиции поврзани со подобрување на безбедноста, вклучително и инвестиции во нова опрема, подобрени патеки и мостови, безбедносни обуки за сите вработени, итн. Беа изготвени нови упатства за безбедност, а старите беа ревидирани. Главната цел на проектот беше обезбедување безбедност за сите вработени, правејќи тие да се чувствуваат ценети за својот придонес, додека продолжуваат да ги развиваат личните вештини.
 

На Макстил му беше доделена награда за Најдобра пракса на безбедност и заштита при работа за 2020

Во рамките на Европската недела за безбедност и заштита при работа (19-23 октомври о. г.), а во организација на Националниот совет за безбедност и здравје при работа и со поддршка на Министерство за труд и социјална политика, Макстил доби награда за успешно создавање и примена на политики и системи за безбедност и здравје на работното место.

Здружението за заштита при работа на општина Битола, Здружението за безбедност при работа „28 април“, Скопје и Здружението на инженери за заштита „Тутела“, Скопје, по повод „28 април“ – Светскиот ден за безбедност и здравје при работа додели пофалница и награда за Добри практики во областа на безбедност и здравје при работа во 2021 година. 

Барај