За Инвеститорите

  • Податоци за акциите

Акциите на Макстил АД Скопје котираат на официјалниот пазар на Македонската берза за хартии од вредност од декември 2002 година.

Вкупниот број на одобрени и издадени акции е 14.622.943 со номинална вредност од ЕУР 5,11 по акција.

Сите издадени 14.622.943 акции се обични акции.

Обичните акции им даваат на сопствениците право на:
1. Глас во Собранието на Друштвото
2. Исплата на дел од добивката (дивиденда)
3. Исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на Друштвото

Барај