Интерна комуникација

Во Макстил знаеме дека мотивираните вработени ги извршуваат работните задачи на најдобар можен начин и вложуваат значителен напор во остварувањето на компаниската деловна стратегија.

Основната идеја е нашите вработени да бидат информирани за насоката во којашто се движи нашата компанија, како и за постигнатите резултати што ги остваруваме заеднички како тим.

Со цел да обезбеди успешна интерна комуникација, Макстил има воспоставено систем кој вклучува повеќе информативни канали, како интранет-портал, социјални медиуми, компаниски билтен (Информатор) како и ефективен систем за повратно информирање.

Барај