Incoterms® 2020

Според Меѓународната трговска комора (МТК), правилата на „Инкотермс“ предвидуваат меѓународно прифатени дефиниции и правила за толкување за најчестите трговски термини што се користат во договорите за продажба на стоки. Тие се збир на правила објавени од Меѓународната трговска комора (МТК), кои се однесуваат на меѓународното трговско право. Правилата на Инкотермс® претставуваат збир на единаесет најчесто  користени термини за трговија со три букви, на пр. CIF, DAP, итн., кои се рефлексија на деловните практики во купопродажните договори на стоки.

Правилата на „Инкотермс“ опишуваат:
Обврски: Какви обврски преземаат продавачот и купувачот, на пр. кој го организира превозот или осигурувањето на стоката или кој е одговорен за организацијата на документите за испорака и дозволите за извоз или увоз;
Ризик: Каде и кога продавачот ја „доставува“ стоката, со други зборови, на кој начин се врши трансферот на ризик од продавачот до купувачот; и
Трошоци: Која договорна страна за кои трошоци е одговорна, на пример трошоци за транспорт, пакување, утовар или истовар и проверка, или трошоци поврзани со безбедноста.

Барај