Производниот погон „Валавница“ има годишен инсталиран капацитет од 350.000 тони топловалани дебели лимови со следните димензии: дебелина 5 — 100 мм (до 130 мм по специјален договор со купувач), ширина до 3.050 мм и должина 4.000 – 18.500 мм. Толеранциите за топловаланите лимови се според: EN10029, ASTM A6, ASTM A20, ASME SA6, ASME SA20.

Во валавницата се врши загревање на слабовите во потисна печка и потоа на реверзибилниот валачки стан се преработуваат во лимови, се ладат на ладилник и потоа се врши нивно сечење со механички ножици или со оксигени секатори, согласно нарачаните димензии. Опремата во валалницата се состои од автоматски систем за валање — АГЦ  систем, мерач на дебелина на лимови со Х-зраци, линија за сечење на лимовите, пескарница и фарбарница. Произведените лимови својата примена ја наоѓаат во бродоградбата, садови под притисок, градежни мостови, рударски и индустриски машини, структури на ветерници, секаде каде што е потребен висок квалитет и голема јачина на материјалот.
Конкурентската предност на Макстил се состои во способноста да постигне многу кратко време на испорака и поддржува нарачки со сложени спецификации, без ограничувања за нарачаната количина и квалитет.

Инсталирана опрема и машини во погонот „Валавница“

Барај