Донации и спонзорства

Компаниската политика за влoжување на средства во донации и спонзорства се заснова на определбата за поддршка и развој на области од јавен интерес кои едновремено создаваат позитивна перцепција кај заинтересираните страни и целата општествена заедница.

Секоја година Макстил поддржува различни проекти од доменот на социјалниот и општествениот развој.

Макстил ги поддржува и вложува во следниве области:
 • Здравство - превентивна здравствена заштита, промоција на здравиот начин на живот, како и поддршка во обезбедување на опрема и ресурси за јавните здравствени институции,
 • Образование и едукација - поддршка на програми коишто помагаат за подобрување на образовниот систем,
 • Култура – поддршка на програми и активности за промовирање на културата,
 • Спорт – поддршка на програми за унапредување на спортот и развојот на младите,
 • Проекти за поддршка на локалната и пошироката општествена заедница.
Области за донации:
 • Здравствена и превентивна здравствена заштита (на маргинални групи и лица), вклучително и превентивни активности,
 • Социјална добросостојба и поддршка на програми што ги подобруваат животните услови на лицата со посебни потреби,
 • Екологија, поддршка на проекти за заштита и подобрување на животната средина;
 • Развој на наука и образование,
 • Промоција на спортски активности.
Области за спонзорства:
 • Спорт и поддршка на спортски клубови или спортист настани;
 • Конференции, деловни и професионални настани; истражување и развој;
 • Образование и дополнителна едукација;
 • Култура и уметност.
Како да аплицирате за донации и спонзорства

Вашите барања за донации и спонзорства можете да ги испратите преку:

 • Нашата е-мејл адреса: csr@makstil.com.mk или 
 • Да ги доставите на нашата адреса: Макстил АД – Скопје, Оддел за односи со јавност и инвеститори, 16 Македонска бригада бр. 18, 1000 Скопје.
При аплицирање потребно е да ги обезбедите следниве информации:
 • Информации кои се однесуваат на проектот или настанот,
 • Информации за организацијата,
 • Опис на проектот/настанот,
 • Висина на потребниот износ за проектот,
 • Други информации кои би ни помогнале при евалуација на проектот.

Барај