Политика за управување со енергијата

Интегрирајќи го стандардот за управување со енергијата во деловната политика на компанијата, Макстил има воспоставено процес на континуирано подобрување на енергетскитe перформанси.

Системот за управување со енергијата обезбедува рамка за управување со енергетските перформанси и адресирање на енергетските трошоци, при што во исто време помага во намалувањето на нејзиното влијание врз животната средина, како и за намалување на емисиите на гасови кои имаат ефект на стаклена градина.

Енергетски придобивки од имплементирањето на ISO 50001:
  • Подобрени енергетски перформанси и поефикасно управување со енергијата;
  • Заштеда на енергија (електрична енергија, природен гас, кислород што се користи во процесот на производство);
  • Системски пристап кон енергетските задачи и цели, со цел исполнување на акционите планови за континуирано подобрување на енергетските перформанси;
  • Фокус на идната потрошувачка на енергија.
Неенергетски придобивки од имплементацијата:
  • Подобрување на продуктивноста;
  • Намален е ризикот од нарушувања во снабдувањето со енергија, како и од ценовните пикови;
  • Се намалуваат емисиите.

 

Компанијата Макстил е посветена на одговорно користење на електричната енергија и настојува да ја намали потрошувачката на енергија. Макстил придонесува и за одржливо општество со користење на најновите технолошки достигнувања и посветеност на вработените и има за цел да го намали непотребното губење на енергија, преку запознавање на вработените со важноста на управувањето со енергијата, постојано подобрување на енергетските перформанси, подобрена документација и информации за потрошувачката.

Барај