Инвестиции

Од своето основање, Макстил отпочна интензивна инвестициска програма за модернизација на производните погони и до денес има инвестирано повеќе од 100 милиони евра.

Инвестициската политика на Макстил е во тесна координација со DITH. Макстил постојано гo следи техничкиот и технолошкиот развој на металната индустрија. Исправени пред предизвиците и потребите од постојано следење на пазарните трендови, постојано вложуваме во двата погона. 

Инсталирани машини и опрема

Инвестиции во погоните „Челичарница“ и „Валавница“

Барај