Е-Набавки

За Макстил АД

Макстил АД е значаен регионален производител на топловалани дебели лимови во чиј состав влегуваат производните погони: Челичарница и Валавница за дебели лимови.

За Мастил е-набавки

Управувањето со ланецот за набавки е многу значаен сегмент од работењето, што треба да обезбеди:

  • Непречено функционирање на производствените процеси
  • Оптимизирање на залихите по цена и количина
  • Подобрување на квалитетот на купените производи

За таа цел Макстил веќе подолго време има соодветен информативен систем кој помага при донесувањето на одлуките во оваа област, а сега со воведувањето на е-набавки сака да ги воведе и најсовремените технологии и техники се со цел остварување на поставените цели

https:\\epurchase.makstil.com.mk

 

Барај